Meer resultaten voor openbare aanbesteding publicatie

openbare aanbesteding publicatie
Aankondigingenplatform.
Termijnen bij openbare procedures zonder voorselectie PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden.
Daarnaast moet, voor de toepassing van de termijn van 22 dagen, de vooraankondiging de inlichtingen bevatten als verlangd in bijlage V, onderdeel B, afdeling I van Richtlijn 2014/24/EU. Dit voor zover deze informatie bij de publicatie van de vooraankondiging al beschikbaar is. Versnelde procedure ontvangst van inschrijvingen. Als sprake is van een urgente situatie om dringende redenen die door niet aan u als de aanbestedende dienst te wijten zijn naar behoren is onderbouwd en bovengenoemde minimumtermijn voor de ontvangst van inschrijvingen niet volstaat, kan bij de openbare procedure een versnelde procedure worden toegepast.
Europese aanbestedingen Datasets Data.overheid.nl.
TED Tenders Electronic Daily is de onlineversie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, bestemd voor Europese openbare aanbestedingen. TED biedt u gratis toegang tot potentiële opdrachten. TED wordt vijfmaal per week bijgewerkt met ongeveer 1 500 aankondigingen van overheidsopdrachten uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en daarbuiten.
Aankondigen en bekendmaken opdrachten Europa decentraal.
Europa decentraal aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Europa decentraal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, direct of indirect veroorzaakt door de inhoud van de site of de inhoud van de paginas die door externe links beschikbaar zijn gemaakt.
FoodHolland: Overzicht van openbare aanbestedingen in food.
Academisch Ziekenhuis Maastricht. Voeding: leveren van dagverse levensmiddelen. Aanbesteding 07/09/2018 Publicatie 05/07/2018. Warme en koude drankenautomaten Provincie Fryslân. Aanbesteding 29/08/2018 Publicatie 05/07/2018. Aanbesteding 31/08/2018 Publicatie 04/07/2018. FoodHolland signaleert dagelijks de openbare aanbestedingen van projecten voor de voedingsindustrie, catering en horeca.
Publicatie aanbestedingen van het Rijk Zakendoen met het Rijk Rijksoverheid.nl.
Zoek binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Publicatie aanbestedingen van het Rijk. Voorgenomen en lopende rijksaanbestedingen staan in de Rijksaanbestedingskalender of publicatiebladen van de Europese Unie. In de Rijksaanbestedingskalender staan aanbestedingen onder de Europese drempelwaarde. Opdrachten boven die drempelwaarde staan in Europese publicatiebladen en TenderNed. In de Rijksaanbestedingskalender staan de voorgenomen aanbestedingen die onder de vastgestelde Europese drempelwaarde vallen. Elk kwartaal worden de gegevens geactualiseerd. Met deze informatie kunnen bedrijven anticiperen op verwachte Rijksaanbestedingen. Publicatieblad van de Europese Unie. Voorgenomen opdrachten boven de Europese drempelwaarde worden aangekondigd in het Tenders Electronic Daily TED. Dit is een supplement bij het publicatieblad van de Europese Unie. In de aankondiging staat onder andere.: op welke wijze leveranciers aan de aanbesteding kunnen deelnemen.; om wat voor soort opdracht het gaat.; welke procedure wordt gevolgd.; een link naar de aanbestedingsstukken.; sluitingsdatum voor aanmelding verzoek tot deelname of inschrijving.; de selectiecriteria en gunningscriteria. Zodra er een melding in het publicatieblad verschijnt, kunnen leveranciers hun belangstelling voor een aanbesteding tonen. Dit kan bij de aanbestedende dienst zelf als het om een niet-openbare procedure gaat. Bij een openbare procedure kan de leverancier op de opdracht inschrijven.
Aanbestedingen.
2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad van 28 oktober 2015, en de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften moet het Europees Parlement procedures voor het plaatsen van opdrachten voor de levering van goederen, diensten en werken openbaar aanbesteden. De procedures voor overheidsopdrachten worden geregeld door tal van beginselen, onder meer het transparantiebeginsel dat een passende bekendmaking vergt op het ogenblik dat een aanbesteding wordt uitgeschreven, en dit als volgt.: Openbare aanbestedingen met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht.
GroeneRuimte: Overzicht van openbare aanbestedingen in groen, groenvoorziening.
Aankondigingen van aanbestedingen in de groene ruimte. Hier vindt u recente openbare aanbestedingen van werken en diensten op gebied van groenvoorziening, natuurbeheer en bosonderhoud. De Gegunde opdrachten vindt u op een aparte pagina. Aanbesteding 01/10/2018 Publicatie 31/07/2018. Aanbesteding 13/09/2018 Publicatie 30/07/2018.

Contacteer ons